Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Конструиране и технологииКонструиране и технологии

Познавателната книжка е раз­работена съобразно ЗПУО и актуалните нормативни до­ку­менти на МОН. Новите ос­новни приоритети съоб­раз­но ДОИ, които са вклю­че­ни и адап­тирани към ак­туа­ли­зи­раното образовател­но съ­дър­жание, са:
в ядро „Техника“ е концентрирано познавателно съ­дър­жание за запознаване на децата със съвременни тех­нически средства, комуникационни и информаци­онни устройства;
в ядро „Грижи и инициативност“ се набляга децата по-широко да усвояват и практикуват реални практически умения за живота;
предлага се значително при­ложение на практиката „собствен замисъл“ в конструкторско-технологичните дейности;
в игровите и познавателните конструкторски ситуации са подсказани практики, достъпни за възпитаване на предприемаческо отношение в съвременната реалност. 

Детайли:

 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-589/ 28.03.2018 г.
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 10.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Поредица: Моливко – играя и зная
 • Тип: Познавателна книжка
 • Предмет: Конструиране и технологии
 • Клас: Четвърта група (6-7 г.)
 • ISBN: 978-619-212-038-2
 • Формат: 600х840/8
 • Печатни коли: 4.0
 • Страници: 64
 • Редактор: Детелин Гинчев
 • Библиографско оформление: Петър Крусев
 • Художествено оформление: Диляна Крусева
 • Издание: първо