Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Моливко. Книга за учителя. Диагностика за подготвителна групаМоливко. Книга за учителя. Диагностика за подготвителна група

Книгата е методическо помагало за учители, експерти и студенти и има научно-практически характер. Основното й съдържание разкрива същността на тестовата диагностика в подготвителна група. Предлагат се факторно-съдържателни модели и описания на тестовите задачи, включени в  учебната тетрадка "Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина".  На учителя се дава т препоръки за провеждане на тестирането, описва се предварителната подготовка за него, обяснявя се регистрацията на детските отговори. За отчитане и обобщаване на резултатите се предлагат оценъчни скали, чек-листове, таблици с ключ за верните отговори, таблици за систематизиране на показаните резултати по образователни ядра. В Приложенията се предлагат индивидуални протоколи за обобщаване на резултатите, както и протоколи за отчитане на резултати от една цялостна диагностика на психологическата и специалната готовност за училище. Те се попълват след обощения на резултати от тестирането и от други компенсаторни диагностични методи.

Детайли: